University of agribusiness and rural development, UARD Jubilee International Scientific Conference

Font Size: 
Fiscal Policy of Bulgaria – Problems and Trends
Ognyana Stoichkova, Virginiya Zhelyazkova, Yakim Kitanov

Last modified: 2018-02-12

Abstract


The fiscal policy is a powerful tool at the macroeconomic level to influence the flow of economic processes in the country. The state budget is a mirror of fiscal policy provided by the government. The revenue side of the budget provides financial resources to perform basic government functions. The main fiscal method for securing budget revenues is the tax method. The problem of tax and tax systems is not just an economic problem. Economists define fiscal policy as a “balance between different power groups and go beyond purely economic issues”. The expenditure side of the state budget is an expression of the functions it performs. The budget expenditure structure is subordinate to government priorities for socio-economic governance. The combination between the revenue and expenditure side of the state budget is subordinate to the governmental ideology of the government. It is also related to the planned ratio between the two components, which determines the dynamics of government debt. The paper examines the state and trends in the ongoing fiscal policy of the state at the present stage

Keywords


fiscal policy, state, budget

References


1.  Вачков, Ст и кол. (2013). Финанси, Издателство „Мартилен“.

2.  Захариев, Андр. (2012). Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България.АИ „Д. А. Ценов“, Свищов.

3.  Захариев, Андр. (2000). Философия на дефицитното финансиране. Изд. „Абагар“

4.  Захариев, Андр. и М. Димитров. За ефективната фискална политика в отворената икономика на ЕС. Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 68/2015, АИ „Ценов“.

5.  Лилова, Р. и П.Ангелов. Бюджетно салдо – технически и финансови аспекти. сп. „Народстопански архив“,бр. №1/2017.

6.  Маринов, К. (2010). Фискална политика и управление на фискалния дефицит. ИИП.

7.  Маринова, Цв. Бюджетна и фискална политика на страните от Източна Европа и Еврозоната в условията на криза – тенденции и проблеми. НБУ, 2014

8.  http://www.capital.bg от 11.01.2017 „Оценката на ЕК за фискалната политика на България се подобрява“

9.  Решение №281 от 18 май 2017 на МС на РБ за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза (СБП) за 2018-2020 на правителството.


Full Text: PDF  |  PRES