University of agribusiness and rural development, UARD Jubilee International Scientific Conference

Font Size: 
Currency Control and Cultural Tourism
Evgeniy Stoyanov

Last modified: 2018-02-12

Abstract


The paper analyzes the effects that objects and models presented by tourism generate serious state and national problems, resolving of which is the object of the social in general and, in particular, financial control. Most of these are cultural and historical monuments, perceived as the objects of pilgrim tourism, which provoke collectible passions and related unlawful actions. The aim of the study is to prove that the development of certain forms of financial control - such as currency and customs - can create prevention against the smuggling of values from cultural and historical heritage. In connection to this, objects of analysis are precious metals and precious stones, numismatic collections, artefacts from archaeological excavations and others within the meaning of the law.

Keywords


cultural tourism, unlawful actions, currency control, customs control, prevention.

References


 1. Динев, М., Л., Христова. Одиторски контрол. София: ФорКом Висулчев, 1992.
 2. Закон за културното наследство / ДВ бр.19 от 13.03.2009 г.
 3. Закон за старините от 28.01.1911 г.
 4. Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности /14.11.1970 г.
 5. Макашвили, М. Ответственность за неосторожность. М., 1958.
 6. Манчев, Н. Вината и наказателното право. София: БАН, 1969.
 7. Ненов, И. Наказателно право на Република България, Обща част, кн.2, С., София-Р, 1992.
 8. Петрунов, Г. и колектив, Организираната престъпност в България – пазари и тенденции, сборник, Център за изследване на демокрацията, София, 2007.
 9. Стиглиц, Дж. Цена неравенства. Москва: ЕКСМО, 2014.
 10. Стоянов, Е.Н. Проблеми на културния туризъм или алтернативи за усъвършенстване на някои форми на контрол, Международна конференция на ЮЗУ, 2015.
 11. Стоянов, Е.Н. Валутен контрол. Бургас: Флат, 2013.
 12. Стоянов, Е.Н. Особености на контрола при операции с благородни метали и скъпоценни камъни, XIII-та Национална младежка научно-практическа сесия на ФНФС-София, 2015.
 13. Стоянов, Е.Н. Системата за валутен контрол в България – ключ към икономическа стабилност, сп.”Ново знание”, бр.1/2015, ВУАРР / Пловдив.
 14. Стоянов, Е.Н. Социалната политика за опазване на културното наследство – предизвикателство пред системата за финансов контрол, в-к Форум, бр.41/15.10.2015.
 15. Стоянов Е.Н., Социалната тежест на държавния валутен монопол, в-к Форум, бр.43/28.10.2015.
 16. Стоянов, Е.Н. Теоретични основи на управлението. Бургас: Либра скорп, 2016.
 17. Стоянов, Е.Н. Теория на финансово-контролните системи и институции. Бургас: Либра скорп, 2012.
 18. Стоянов, Е.Н. Управление и контрол на проекти. Бургас: Либра скорп, 2011.

Full Text: PDF