University of agribusiness and rural development, UARD Jubilee International Scientific Conference

Font Size: 
Ecological and Legal Problem of Marine Environment Protection
Zlatka Kushelieva

Last modified: 2018-02-12

Abstract


This study identifies the legal issues concerning the protection of the marine environment from pollution, which are extremely relevant to our present day and will continue to be so. It is well known that the marine environment is an important component of the environment. Depending on the extent of its pollution, the development of important activities such as tourism, shipping, mining, fishing, aquaculture and, last but not least, human health are determined. There is a need for special legal acts in this direction, as well as the impulsion of efforts in the different countries, synchronized, regulated in the international economic and political relations.


Keywords


marine environment protection, ecology, topical issues, legal acts, international relations

References


 1. Бергхольцас, И. Балтика: охрана природной среды и право. Рига, 1986.
 2. Бергхольцас, И. Балтия: Национальное и международное экологическое право (право окружающей среды). Часть 1. Рига, 2000.
 3. Близнаков, Г., И. Митов. Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг. С., 2001.
 4. Божанов, С. Международноправни мерки за предотвратяване замърсяването на морската среда с нефт от кораби.
 5. Бринчук, М. Экологическое право. Москва, 2005.
 6. Воропаев, Г. Проблема управления режимом и ресурсами вод суши. В: Достижения в области гидрометеорологии и контроля природной среды: сборник статей. Ленинград, 1987.
 7. Джейкъбсън, Д. Да задържим настъплението на морето. В: Състояние на планетата: 1990. С., 1991.
 8. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
 9. Лазарев, М. Океан и будущее: опыт правового прогнозирования. Москва, 1976.
 10. Львович, М. Вода и жизнь. Москва, 1986.
 11. Львович, М. Мировые водные ресурсы и их будущее. М., 1974.
 12. Любченко, Д. Берегись, экологическое цунами. Наша планета. Найроби, 1997, № 3.
 13. Пенчев, Г. Опазването на водите на Черно море от замърсяване. – Проблеми на морското право. С., 1988, № 1.
 14. Пенчев, П. Обща хидрология. С., 1986.
 15. Райков, Р. Международно морско публично право. С., 1999.
 16. Речник по екология и опазване на околната среда. С., 1984.
 17. Сапожников, В., С. Головатый, А. Слензак, Н. Амалян. Средиземное море: охрана среды (правовые и экономические аспекты). Киев, 1986.
 18. Световният екологичен проблем. С., 1984.
 19. Симеонов, П. Някои характеристики на измененията в глобалния климат и особености на времето през 2000 година в България. – Наука. С., 2001, № 2.
 20. Стайнов, П. Защита на природата (правни изследвания). С., 1970.
 21. Фондация “Програма Достъп до информация”. Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда – www.aip-bg.org.
 22. Kiss, A., D. Shelton. International environmental law. Ardsley-on-Hudson, New York, 1991.
 23. Saving our planet: challenges and hopes. Nairobi, 1992.
 24. Shelton, D., A. Kiss. Judicial handbook on environmental law. Nairobi, 2005.

Full Text: PDF