University of agribusiness and rural development, UARD Jubilee International Scientific Conference

Font Size: 
Quality of Peas-Wheat Mixes, Resources for Green Food in the Conditions of Organic Farming
Maria Sabeva, Grigori Ivanov, Siyka Angelova

Last modified: 2018-02-12

Abstract


This article presents the results of changes in the chemical composition of pea-wheat mixture grown in conditions of organic farming. Five wheat varieties - Sadovo 1, Geia 1, Guinness, Farmer, Liusil and 4 varieties of winter peas - Mir, Vesela, №11, L12AB, at different ratio between them - 50:50 and 30:70% are explored. The selection of varieties based on previous studies of their complex characteristics – early ripeness, yield, biochemical characteristics (Angelova S. et all, 2011;Ivanov G. et all, 2105). Setting up and raising the experimental mixture of seeds has been made in a medium free of organic and mineral fertilizers. The changes in green mass yield, crude protein s well as the biochemical composition of above-ground biomass have been studied. According to the obtained results, the values of crude protein (total nitrogen) and crude fibers remained relatively stable over the three years of the study.


Keywords


peas, wheat, organic farming, biochemical composition

References


 1. Ангелова, С., Сл. Калъпчиева. 2014. Грах –Перспективи, морфология, биология, технология, сортове. АБ Комюникейшънс ЕООД, София.
 2. Ангелова, С., М. Събева. 2008. Характеристика на РГР от грах в зависимост от направлението на използване, Сборник на доклади от Седмата научнотехническа конференция с международно участие «Екология и здраве 2008», Пловдив, 153-158.
 3. Ангелова, С., Хр. Янчева. 1986. Биологична и стопанска характеристика на наши и интродуцирани сортове зимен фуражен грах, Растениевъдни науки, XXIII, 6, 52-57.
 4. Ангелова, С., Хр. Янчева. 1996. Биологична истопанска характеристика на някои образци зименфуражен грах, Растениевъдни науки, XXXIII, 10, 64-68.
 5. Базитов, В., Д. Павлов. 2004. Влияние на торенето върху продуктивността на пшенично граховата смеска като предкултура на царевицата за зърно, Растениевъдни науки, 4, 308-311.
 6. Базитов, Р., Г. Ганчев, В. Базитов, М. Михалова. 2010. Ролята на обработката на почвата и торенето върху промените вхимичния състав на грахово - пшеничена смеска, 20th Anniversary International Scientific Conference, Stara Zagora, v.1, 205-208
 7. Базитов, Р., В. Базитов, М. Георгиев. 2012. Продуктивност на грахово- пшенични смески под влияние на някои агротехнически фактори, отглеждани в сеитбообръщение. 20th Anniversary International Scientific Conference, Stara Zagora, v.2,6, 136-140
 8. Георгиева, Хр. 1997. Влияние на обработката и торенето върху заплевеляването и добива на грахово-тритикалена смеска, включена в полско сеитбообращение, Почвознание, агрохимия и екология, 5, 76-78.
 9. Иванов, Гр, М. Събева, С. Ангелова. 2015. Възможности за използване на грахово-житните смески в биологичното земеделие, Списание за наука „Ново знание” 4-4, 82-87, ISSN 2367-4598
 10. Калайджиева, С., 1987. Перспективни фуражникултури, Земиздат, София.
 11. Калайджиева, С. 1980. Зимен фуражен грах.Земиздат, София.
 12. Кертиков, Т. 1990. Проучване на уплътнени сеитбооборотни звена за района на Централна Северна България, Автореферат на дисертация, София.
 13. Кючукова, П. 1958. Климатът на Садово,изразен чрез времето. Садовска земеделска опитнастанция. Юбилеен сборник 1902-1957. Земиздат, София.
 14. Лукипудис, С. 1983. Изпитване на едногодишни фуражни растения и смески за производство на зелен фураж при неполивни условия в Софийско, Растениевъдни науки, 22, 7, 120-125.
 15. Лукипудис, С., В. Иванова. 1986. Изпитване на едногодишни фуражни растения и смески за производство на зелен фураж при неполивни условия в Сжофийско, Растениевъдни науки, 23, 6, 41-44
 16. Павлов, Д. 1997. Продуктивност на зимна грахово-житна смес, царевица и слънчоглед при уплътнено използване на земята, Растениевъдни науки, 2, 34-38.
 17. Сандев, С. 1979. Химични методи за анализ на фуражите, Земиздат, София
 18. Христов, И., Е. Давидков. 2009. Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на зимна житно – бобова смеска отглеждана на карбонатен чернозем, International Science conference, "Economics and Society development on the Base of Knowledge, Stara Zagora, v. 1, 382-386
 19. Янчева, Хр. 2008. Наръчник по биологично земеделие, Пловдив.
 20. Angelova S., T.Georgieva, M.Sabeva, 2011. Mixture cultivation of legumes with oats, НТ – СУБ, Смолян, т. 2, 598-608
 21. Urbanski1 A.and F. Brzoska, 1996, Legume-cereal forage mixtures for silage. Effect of pea variety, maturity and sowingdensity of mixture on drymatteryield and silage chemicalcomposition,Journal of Animal and FeedSciences, 5, 1996, 107

 


Full Text: PDF  |  PRES